Đoàn kiểm tra, giám sát Tỉnh Đoàn làm việc với Đoàn khối Dân Chính Đảng
 
     Đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn-Hội và PTTN năm 2017; việc xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối sau Đại hội; các công trình, phần việc, hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và một số nội dung khác có liên quan.

     Qua kiểm tra Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đoàn khối Dân Chính Đảng trong việc khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy trong triển khai các hoạt động của Đoàn khối và đề nghị cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để công tác Đoàn-Hội và PTTN tại cơ sở được triển khai thuận lợi, phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chính trị của đơn vị.
VPĐU