Tham gia lớp học có 101 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 07-09 /8/2019), các học viên được nghe báo cáo viên của huyện hướng dẫn học tập và nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thêm kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình
khóa Bồi dưỡng cho học viên

Đồng chí Quách Hoàng Hổ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành
chương trình khóa Bồi dưỡng cho học viên

Qua khóa học, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cấp 101 Giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên hoàn thành chương trình khóa Bồi dưỡng. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2019, Đảng ủy Dân Chính Đảng sẽ tổ chức 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 400 đảng viên (thuộc đối tượng 5), các lớp còn lại sẽ được tổ chức trong tháng 8, tháng 9 năm 2019.

Văn Đựng