Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Minh Chiến, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách và chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đảng bộ Dân Chính Đảng.

Đồng chí Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Dân Chính Đảng đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng; triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy kịp thời, sâu sắc đến các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và ý thức trách nhiệm; mối quan hệ mật thiết với quần chúng tiếp tục được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện những điển hình tiên tiến đi đầu trong các phong trào mà Đảng và Nhà nước phát động; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được thực hiện một cách thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Từ đó đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

    Với 08 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đến nay đã cơ bản hoàn thành 6/8 chỉ tiêu. Trong đó đáng ghi nhận từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp đảng cho 1099/1100 đoàn viên, quần chúng ưu tú (đạt 99,9% chỉ tiêu nhiệm kỳ), một trong những chỉ tiêu mà trong giai đoạn hiện nay gặp nhiều khó khăn để đạt được.

Đồng chí Hồ Minh Chiến, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tinh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Đồng chí Hồ Minh Chiến, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng. Đồng thời ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội tới nay. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy từ nay cho đến hết nhiệm kỳ Đại hội tập trung chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiềm kỳ đề ra. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Văn Đựng