Tham dự Hội nghị có hơn 115 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Đồng chí Trương Minh Thịnh và đồng chí Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo cáo công tác 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình 06 tháng cuối năm 2019

     Qua đó, 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt được một số kết quả khá toàn diện. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 06-3-2019 và Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12-3-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân Chính Đảng đi vào hoạt động từ ngày 01-4-2019. Đảng ủy đã sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, bố trí, phân công cán bộ, đến nay hoạt động của Đảng bộ đã đi vào nền nếp hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Đảng uỷ.

     Đảng bộ tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương mười (khoá XII) của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

     Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét quyết định kết nạp 108/235 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 45,95% chỉ tiêu nghị quyết năm 2019, chưa tính chỉ tiêu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp), tổng số đảng viên hiện nay là 5.094 đồng chí; Mở 03 lớp Đối tượng kết nạp Đảng có 273 quần chúng ưu tú dự học, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có 100 đảng viên dự bị dự học; Tổ chức trao tặng 14 Huy hiệu Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường đẩy mạnh; Thi hành kỷ luật 04 đảng viên (trong đó có 02 cấp uỷ). Tổ chức thành công Hội thao chào mừng sinh nhật Bác và Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

     Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vị cả nước; ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2019.

 

Văn Đựng