Trong 06 tháng đầu năm, Đoàn khối Dân Chính Đảng đã có nhiều nổ lực phấn đấu trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm đã đề ra. Các hoạt động luôn bám sát nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy; tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vừa góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Thông qua các hoạt động vì người nghèo, vì môi trường, vì trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện…đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên thể hiện được hoài bão, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. Công tác kiện toàn tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm thường xuyên, công tác đẩy mạnh phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được chú trọng.

 

 

Đồng chí Đào Chí Dũng, Phó Bí thư Đoàn Khối thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2019

      Từ ngày 9-5-2019 Đoàn khối Doanh nghiệp sáp nhập vào Đoàn khối Dân chính Đảng. Mặc dù có những khó khăn nhất định trong thời điểm sáp nhập, nhưng với sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn khối được chỉ định lâm thời đã làm tốt công tác ổn định tổ chức, kiện toàn, xây dựng quy chế, chương trình làm việc; tiếp tục triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn về công tác thanh niên. Với 11 chỉ tiêu đề ra 06 tháng đầu năm 2019, Đoàn khối Dân Chính Đảng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện rất đồng bộ, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ sơ kết

       Phát biểu tại buổi lễ sơ kết, đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận những kết quả mà tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối đã lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2019. Đồng thời chỉ đạo một số công việc trọng tâm trong 06 tháng cuối năm. Trong đó nhiệm vụ quan trọng và mang tính cấp bách là việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân Chính Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đề nghị các đồng chí bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị Đại hội để đảm bảo đúng tiến độ, từ nhân sự, văn kiện, kinh phí…Ban Thường vụ Đoàn khối lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để công tác tổ chức Đại hội diễn ra đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và thành công.

Văn Đựng