Số 25-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (do bị lỗi lấy File này).

Số hiệu:

Số 25-CV/ĐU

Ngày ban hành:

28/10/2020

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng