Số 25-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không gửi văn bản giấy).

Số hiệu:

Số 25-CV/ĐU

Ngày ban hành:

23/10/2020

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng