Số 24-CV/ĐU về việc mở lớp "Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Lý luận Chính trị cho cán bộ, Đảng viên cơ sở, năm 2020" đối tượng 5 (không gửi văn bản giấy).

Số hiệu:

Số 24-CV/ĐU

Ngày ban hành:

23/10/2020

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng