Số 03-TB/ĐU về việc đăng ký tham dự lớp "Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở, đối tượng 5" năm 2020 (không gửi văn bản giấy).

Số hiệu:

Số 03-TB/ĐU

Ngày ban hành:

13/10/2020

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng