Triển khai Kết luận số 54 và 56 của BCT

Số hiệu:

số 1417-CV/ĐU

Ngày ban hành:

15/10/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng