Số 333-BC/ĐU tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10 năm 2019.

Số hiệu:

Số 333-BC/ĐU

Ngày ban hành:

30/09/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng