Số 1400-CV/ĐU về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019.

Số hiệu:

Số 1400-CV/ĐU

Ngày ban hành:

27/09/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng