Số 1399-CV/ĐU về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm sáng tác Văn học - Nghệ thuật, báo chí.

Số hiệu:

Số 1399-CV/ĐU

Ngày ban hành:

27/09/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng