Số 1384-CV/ĐU về việc nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Số hiệu:

Số 1384-CV/ĐU

Ngày ban hành:

12/09/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng