Sau 06 ngày học tập, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học

     Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2019 đã hoàn thành tốt chương trình khóa học. Qua kiểm tra viết thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 47 học viên đạt loại giỏi, 33 học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, Ban Thường vụ Đảng ủy tuyên dương, khen thưởng 03 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đồng chí Quách Hoàng Hổ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo trao Giấy chứng nhận
hoàn thành khóa học cho học viên

    Phát biểu tại lễ bế giảng, Đồng chí Trần Biên Thùy, Phó bí thư Đảng ủy nhận định: lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới khóa II năm 2019 góp phần bổ sung lực lượng cho đảng bộ, chi bộ cơ sở. Yêu cầu các học viên sau khi tham gia lớp đảng viên mới phải có kế hoạch tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, tự thân phấn đấu tích cực, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.        

Văn Đựng