Hoạt động cơ sở Đảng

Sáng ngày 23/5/2020 Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sáng ngày 22/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 23/4/2018, Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ DCĐ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Tô Thảo Đang.
Ngày 21/9/2017, CĐCS Cơ quan Đảng uỷ DCĐ tiến hành Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022)
Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Dân Chính Đảng tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 30/9/2014 của Đảng ủy Dân chính đảng về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Dân chính đảng, Đại hội lần thứ XV Đảng
Chiều ngày 30/05/2014, Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).