Tổ chức bộ máy

Biên chế cán bộ chuyên trách của Đảng uỷ Dân Chính Đảng có 28 cán bộ, công chức (Đảng uỷ và các đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Dân Chính Đảng được sử dụng một số cán bộ kiêm nhiệm).