Chức năng - Nhiệm vụ

Thực hiện theo Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.